Política de privacitat - PlataformaRPP

Anar al contingut


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
  
Identitat: Plataforma Afectats Externalització Règim de Previsió del Personal (PlataformaRPP)
CIF: G64904212
Direcció postal: Carrer Escorial 94 - 08024 Barcelona
Web: https://www.plataformarpp.org
Correu electrònic corporatiu: plataformarpp@plataformarpp.com
Correu electrònic RGPD: rgpd@plataformarpp.com

La Plataforma Afectats Externalització Règim de Previsió del Personal, en endavant PlataformaRPP, com responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i per la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE),  informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per tal de garantir i protegir la confidencialitat, integritat i accessibilitat de les dades cedides.

TRACTAMENT DE DADES

Les dades personals, voluntàriament cedides a la PlataformaRPP, només s’utilitzaran per les finalitats descrites a continuació:

 • Realitzar les gestions i tasques administratives necessàries per la afiliació i adhesió als serveis de la PlataformaRPP, així com per respondre a les consultes dels usuaris del lloc web.
 • Enviar convocatòries, consultes, enquestes, informes, comunicacions, o qualsevol altre tipus d’informació mitjançant correu electrònic, FAX, SMS, MMS, o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, sempre que l’afiliat o usuari de la PlataformaRPP hagi consentit expressament en rebre aquests comunicats.
 • Realitzar les prestacions de serveis subscrits i sol·licitats pels afiliats i usuaris del lloc web.
 • Notificar canvis i desenvolupaments importants en la política de privacitat, avisos legals, i política de galetes del lloc web.
 • Realitzar anàlisis de perfils, basats en l’ús dels serveis i historial dels afiliats i usuaris.
 • Tractar les dades cedides pels afiliats i usuaris de la PlataformaRPP, d’acord amb les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals necessàries d’acord amb la legislació vigent.
 • D’acord amb la LSSICE, la PlataformaRPP no realitzarà practiques de SPAM, en conseqüència, no enviarà correus electrònics comercials que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats pels seus afiliats o usuaris del lloc web.
 • La PlataformaRPP no cedirà en cap cas les dades cedides a tercers, sense l’autorització expressa dels seus afiliats i usuaris.
 • La PlataformaRPP no realitzarà tractaments automatitzats de les dades cedides pels seus afiliats i usuaris, per cap altra finalitat diferent a les descrites anteriorment, excepte per obligació legal o requeriment judicial.
 • La PlataformaRPP conservarà les dades dels seus afiliats i usuaris mentre aquests no exerceixin el dret de cancel·lació, oposició, o limitació del tractament. Tanmateix i d’acord amb la legislació vigent, es conservaran les dades personals d’identitat i de tràfic durant un període màxim de 6 anys, per atendre un possible requeriment de Jutges o Tribunals, o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
 • Els afiliats i usuaris de la PlataformaRPP, podran revocar en qualsevol moment el consentiment prèviament atorgat, remetent un correu electrònic amb l’assumpte "Baixa" a l’adreça rgpd@plataformarpp.com
 
LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal pel tractament de les dades cedides pels afiliats i usuaris de la PlataformaRPP, és fonamenta en l’obligatorietat i exigència de marcar sempre una casella a tal efecte, en el moment de cedir les seves dades.
 • La negativa a facilitar les dades personals indispensables o la no acceptació de la present política de privacitat i protecció de dades, implica la impossibilitat d’adherir-se, registrar-se, o sol·licitar i rebre informació dels serveis i activitats promogudes per la PlataformaRPP.
 • En aquells casos en que existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent, serà l’existència prèvia de la relació associativa establerta entre les parts.
 
COMUNICACIONS DE LA PLATAFORMARPP

 • Els afiliats i usuaris de la PlataformaRPP hauran d’autoritzar expressament la voluntat de rebre comunicats per via electrònica o qualsevol altre mitjà.  
 • La PlataformaRPP podrà enviar als afiliats i usuaris que hagin donat el seu consentiment, comunicats sobre les activitats, serveis, noticies i altres afers d’especial interès relacionats amb la seva pròpia finalitat.
 • Els afiliats i usuaris accepten expressament que la PlataformaRPP realitzi anàlisis de perfils i d’ús, en base del seu historial, a fi i efecte de poder enviar de manera personalitzada aquells comunicats que consideri puguin ser del seu especial interès.

COMUNICACIONS DELS AFILIATS I USUARIS

 • Qualsevol comunicació tramesa pels afiliats o usuaris quedarà incorporada als sistemes d’informació de la PlataformaRPP.
 • Els afiliats i usuaris que desitgin contactar amb la PlataformaRPP, hauran d’utilitzar l’adreça de correu electrònic corporatiu de l’entitat: plataformarpp@plataformarpp.com o el formulari interactiu que hi ha a la pàgina CONTACTAR del lloc web.
 • Qualsevol informació tramesa per afiliats i usuaris a través de mitjans diferents als descrits en el punt anterior, eximeix i deixa exempt de qualsevol responsabilitat a la PlataformaRPP, en relació a les mesures de seguretat i confidencialitat de les dades facilitades.
 
CESSIONS I TRANSFERÈNCIES DE DADES

 • La PlataformaRPP no efectuarà cap cessió o comunicació de dades a tercers, ni dins ni fora de la UE, sense l’autorització expressa del seus afiliats i usuaris.
 • La PlataformaRPP únicament facilitarà informació dels afiliats i usuaris a les forces i cossos de seguretat de l’estat, sota ordre judicial o per imperatiu legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu registre si hi ha indicis de la comissió d’algun delicte. La informació facilitada serà sempre la que s'exigeixi per manament judicial.
 • La informació que proporcionin els afiliats i usuaris a través d’aquest lloc web o mitjançant correu electrònic, serà allotjada en els servidors de la PlataformaRPP.

DRETS DELS AFILIATS I USUARIS
 
Els afiliats i usuaris podran sol·licitar a la PlataformaRPP l’exercici dels seus drets presentant un escrit a l’adreça postal que hi ha a la capçalera d’aquest document, o enviant un correu electrònic a rgpd@plataformarpp.com, indicant com assumpte "RGPD", i adjuntant una fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, tal i com indica la llei.
 
 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesas a tractament, accesibles des de la Zona d'Afiliats, dins l'apartat "B.D. Consulta les teves dades".
 • Dret de rectificació o supressió: Permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: Permet suprimir les dades que resultin inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: Permet impedir el tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • Limitació del tractament: Permet senyalar determinades dades a fi de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: Permet facilitar les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Permet impedir el tractament automatitzat de les dades per tal de no ser objecte de decisions que puguin produir efectes indesitjables.
 • Dret d’anul·lació: Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
 • Dret de denúncia: Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es)
 
AVÍS LEGAL - INFORMACIÓ ADDICIONAL

COOKIES (Galetes)

 • El lloc web de la PlataformaRPP pot utilizar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina), per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.
 • Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.
 • Les cookies, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i ni s’utilitzaran per a la recollida d’aquests.
 • Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor, on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a l'àrea restringida reservada als seus afiliats, sense haver de registrar-se en cada visita.
 • Les cookies s’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.
 • Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, només informen al sistema de la configuració escollida per l’usuari, però no reconeixen automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten la nostra web.
 • Si l’usuari ho desitja, pot denegar tota cookie des de l’opció adequada del seu propi navegador.
 • L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al disc dur.
 • Per navegar per la nostra pàgina web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per la PlataformaRPP.

CAPTACIÓ DE DADES

 • La PlataformaRPP obté la informació dels seus afiliats in usuaris mitjançant formularis en el seu lloc web, en els que és sol·licita la informació mínima i indispensable per fer les accions, o prestar els serveis que en cada cas es plantegin
 
XARXES SOCIALS

 • La PlataformaRPP pot tenir presència a les xarxes socials.
 • El tractament de les dades d’aquelles persones o entitats que es facin seguidores o interactuïn a les xarxes socials amb la PlataformaRPP, es regirà les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés, de la xarxa social concreta.
 • La PlataformaRPP tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats o serveis, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
 • Queda expressament prohibida la publicació a les xarxes socials de qualsevol document, noticia, escrit, àudio, vídeo, etc., publicat a la zona d’accés exclusiva i restringida als afiliats i usuaris de la pàgina web de la PlataformaRPP. També es prohibeix la publicació de continguts presumptament il·lícits d’acord amb la legislació nacional, comunitària o internacional o relacionats amb activitats presumptament il·lícites, o contravinguin els principis de la bona fe. També aquells que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres afiliats i usuaris, o a tercers i en general qualsevol contingut que la PlataformaRPP pugui considerar inapropiat per contravenir els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció dels afiliats, i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Així mateix, la PlataformaRPP es reserva la potestat de retirar del lloc web o de la xarxa social corporativa, sense previ avís, aquells continguts que es considerin inapropiats.
 • En tot cas, la PlataformaRPP no es responsabilitza de les publicacions fetes pels seus afiliats, usuaris i altres qualsevols persones en les xarxes socials, que quedaran sotmeses a les polítiques de privacitat i seguretat particulars de la xarxa en qüestió.
 
MESURES DE SEGURETAT

 • Les dades facilitades pels afiliats i usuaris es tractaran de manera confidencial. La PlataformaRPP ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.
 
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • La PlataformaRPP es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
 
LEGISLACIÓ

 • A tots els efectes, les relacions entre PlataformaRPP amb els afiliats i usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Consentiment pel tractament de dades personals

La Plataforma Afectats Externalització Règim de Previsió del Personal, en endavant PlataformaRPP, ha adequat la seva Política de Privacitat d'acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal.

Per aquest motiu, si vostè està afiliat o és usuari de la PlataformaRPP i desitja continuar rebent les nostres comunicacions, és imprescindible que complimenti el formulari adjunt per atorgar-nos el seu consentiment, alhora que li recordem que en qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, portabilitat i anul·lació, comunicant-ho per escrit a la PlataformaRPP a l'adreça Carrer Escorial 94, 08024-BARCELONA, o per correu electrònic a l'adreça rgpd@plataformarpp.com, indicant com assumpte "RGPD", adjuntant còpia del seu DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, tal i com s'indica en l'esmentada llei.
Els camps marcats amb un * són obligatoris.





Declaro haver llegit la Política de Privacitat i accepto que la PlataformaRPP tracti les meves dades.


SINO
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut